10/25/2017
Posted by 

ORDIN Nr. 2. 38. Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii patrimoniului. Ministru de stat, ministrul finantelor,in baza Hotaririi Guvernului nr. Ministerului Finantelor,avind in vedere prevederile art. Legea contabilitatii nr. ART. 1. Se aproba Normele privind organizarea si efectuarea inventarierii patrimoniului. ART. 2. Directia generala a contabilitatii va lua masuri pentru aducerea la indeplinire a prezentului ordin. Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei. Ministru de stat, ministrul finantelor,Florin Georgescu NORMEprivind organizarea si efectuarea inventarierii patrimoniului 1. Inventarierea patrimoniului reprezinta ansamblul operatiunilor prin care se constata existenta tuturor elementelor de activ si de pasiv, cantitativ valoric sau numai valoric, dupa caz, in patrimoniul unitatii la data la care aceasta se efectueaza. Inventarierea are ca scop principal stabilirea situatiei reale a patrimoniului fiecarei unitati si cuprinde toate elementele patrimoniale, precum si bunurile si valorile detinute cu orice titlu, apartinind altor persoane juridice sau fizice, in vederea intocmirii bilantului contabil care trebuie sa asigure o imagine fidela, clara si completa a patrimoniului, a situatiei financiare si a rezultatelor obtinute. Organizarea si efectuarea inventarierii patrimoniului din cadrul regiilor autonome, societatilor comerciale, institutiilor publice, unitatilor cooperatiste, asociatiilor si celorlalte persoane juridice, precum si al persoanelor fizice care au calitatea de comerciant se efectueaza potrivit prevederilor Legii contabilitatii nr. Regulamentului de aplicare a Legii contabilitatii, precum si ale prezentelor norme. In temeiul art. 8 alin. Legea contabilitatii, unitatile patrimoniale au obligatia sa efectueze inventarierea generala a patrimoniului la inceputul activitatii, cel putin o data pe an, de regula la sfirsitul anului, pe parcursul functionarii sale, in cazul fuzionarii, divizarii sau incetarii activitatii, precum si in urmatoarele situatii a in cazul modificarii preturilor b la cererea organelor de control, cu prilejul efectuarii controlului, sau a altor organe prevazute de lege c ori de cite ori sint indicii ca exista lipsuri sau plusuri in gestiune care nu pot fi stabilite cert decit prin inventariere d ori de cite ori intervine o predare primire de gestiune e cu prilejul reorganizarii gestiunilor f ca urmare a calamitatilor naturale sau a unor cazuri de forta majora sau in alte cazuri prevazute de lege. In baza prevederilor art. Legea contabilitatii, Ministerul Finantelor poate aproba, pentru institutiile publice, exceptii de la regula inventarierii obligatorii anuale, la solicitarea justificata a unitatii patrimoniale, cu avizul directiilor generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti. In cazul in care, in situatiile de mai sus, sint inventariate toate elementele patrimoniale dintr o gestiune, aceasta poate tine loc de inventariere anuala, cu aprobarea administratorului, a ordonatorului de credite sau a persoanei care are obligatia gestionarii patrimoniului. La inceputul activitatii unitatii patrimoniale, inventarierea are ca scop principal stabilirea si evaluarea elementelor patrimoniale ce constituie aportul la capitalul social. Elementele patrimoniale aduse ca aport la capitalul social se inscriu in registrul inventar, grupate pe conturi. Inventarierea anuala a elementelor patrimoniale se face, de regula, cu ocazia incheierii exercitiului financiar, avindu se in vedere si specificul activitatii unitatilor patrimoniale. Model Ordin De Plata Trezorerie' title='Model Ordin De Plata Trezorerie' />Model Ordin De Plata TrezorerieIMPOZIT NEREZIDENTI. PROCEDURA DE ELIBERAREA CERTIFICATELOR PRIVIND ATESTAREA IMPOZITULUI PLATIT DE PERSOANELE NEREZIDENTE. Daca un contribuabil este rezident al unei. ANUNT cu recrutare din sursa interna din randul agentilor de politie din Ministerul Afacerilor Interne, in vederea incadrarii prin trecerea in corpul ofiterilor de. In atentia unitatilor sanitare din ambulatoriu Incepand cu data de 01. Legea nr. 1852017 privind. In afara orelor prevazute in tabelul de mai sus, beneficiarii serviciului public vor putea face plati prin virament bancar, cu ordin de plata pentru Trezoreria. Inventarierea patrimoniului reprezinta ansamblul operatiunilor prin care se constata existenta tuturor elementelor de activ si de pasiv, cantitativvaloric. In cadrul agentilor economici cu activitate complexa, bunurile materiale pot fi inventariate si inaintea datei de 3. Bunurile proprietate publica date in administrarea regiilor autonome se inventariaza si se evidentiaza in mod distinct in patrimoniul acestora. Disponibilitatile banesti, cecurile, cambiile, biletele la ordin, precum si alte valori aflate in casieria unitatilor patrimoniale se inventariaza in conformitate cu Regulamentul operatiunilor de casa, emis de Banca Nationala a Romaniei. In situatia inventarierii unor gestiuni pe parcursul anului, in registrul inventar se va cuprinde valoarea stocurilor faptice inventariate si inscrise in listele de inventariere cod 1. Raspunderea pentru buna organizare a lucrarilor de inventariere, potrivit prevederilor art. Legea contabilitatii, revine administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligatia gestionarii patrimoniului si care elaboreaza si transmit comisiilor de inventariere instructiuni scrise in acest sens, adaptate la specificul unitatii. Inventarierea patrimoniului se efectueaza de catre comisii de inventariere, formate din cel putin doua persoane, numite prin decizie scrisa, emisa de persoanele autorizate prevazute la pct. Kanye West Sound Kit here. In decizia de numire se mentioneaza, in mod obligatoriu, componenta comisiei, numele responsabilului comisiei, modul de efectuare a inventarierii, gestiunile supuse inventarierii, data de incepere si terminare a operatiunilor. La unitatile mici, inventarierea poate fi efectuata de catre o singura persoana. Prin unitati mici la care, potrivit reglementarilor din prezentele norme, inventarierea poate fi efectuata de o singura persoana, se intelege persoanele fizice care au calitatea de comerciant sau societatile comerciale al caror numar de salariati este de pina la doua persoane, iar valorile materiale care trebuie inventariate nu depasesc plafonul stabilit de administratorii unitatii. Comisiile de inventariere sint coordonate, acolo unde este cazul, de catre o comisie centrala numita, de asemenea, prin decizie scrisa emisa de conducerea societatii, care are ca sarcina sa organizeze, sa instruiasca, sa supravegheze si sa controleze modul de efectuare a operatiunilor de inventariere. Comisia de inventariere raspunde de efectuarea tuturor lucrarilor de inventariere, potrivit prevederilor legale. Pentru desfasurarea in bune conditii a operatiunilor de inventariere, in comisii vor fi numite persoane cu pregatire corespunzatoare economica si tehnica, care sa asigure efectuarea corecta si la timp a inventarierii patrimoniului, inclusiv evaluarea elementelor patrimoniale potrivit pct. Model Ordin De Plata Trezorerie' title='Model Ordin De Plata Trezorerie' />Regulamentul de aplicare a Legii contabilitatii nr. Hotarirea Guvernului nr. Inventarierea patrimoniului se poate efectua atit prin salariatii proprii, cit si pe baza de contracte de prestari de servicii incheiate cu persoane fizice sau juridice. Din comisia de inventariere nu pot face parte gestionarii depozitelor supuse inventarierii si nici contabilii care tin evidenta gestiunii respective, cu exceptia unitatilor mici prevazute in prezentele norme. Membrii comisiilor de inventariere nu pot fi inlocuiti decit in cazuri bine justificate si numai prin decizie scrisa, emisa de catre cei care i au numit. Model Ordin De Plata Trezorerie' title='Model Ordin De Plata Trezorerie' />Lucrare de mentenanta. Ne cerem scuze pentru eventualele inconveniente. V mulumim pentru nelegere.